PRIVACY STATEMENT, COOKIEBELEID EN DEELNAMEVOORWAARDEN

PRIVACY STATEMENT

INLEIDING

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor WIJ Special Media BV (WSM) van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijnde Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit document is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van aanvragers, gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder ook apps) en diensten en producten van WSM.

Met dit document verschaffen wij informatie over de gegevens die wij verwerken van de aanvragers van het cadeaupakket van WIJ, abonnees op tijdschriften en klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites; WIJ.nl, deblijedoos.nl, wijjongeouders.nl, wijalamama.nl, babywinkel.nl, wijspecialmedia.nl, hetbestekinderboek.nl, mooizwanger.nl en kaarten.wij.nl (waaronder ook apps), webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, beurzen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.

CADEAUPAKKET VAN WIJ

Het cadeaupakket van WIJ bestaat uit de volgende onderdelen; de blije doos, het magazine WIJ, de specials Geboorte en Eén Jaar!, een gepersonaliseerd mutsje wanneer u de geboortegegevens binnen zes weken na de geboorte online met ons deelt via WIJ.nl, en een uitgebreid programma aan e-mails vanuit WIJ met informatie over zwangerschap, informatie over opgroeiende kinderen en aanbiedingen.

In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd.  Met uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk bedoeld niet alleen alle gegevens die u middels het aanmeldformulier (of de aanmeldkaart) voor het gratis cadeaupakket van WIJ met ons deelt maar ook de gegevens van uw kind die u eventueel na de geboorte aan ons doorgeeft (geboortedatum, naam en geslacht van uw kind). Door akkoord te gaan met het privacy statement wordt uitdrukkelijk toegestemd met het vastleggen, verwerken en gebruiken van de informatie met betrekking tot de zwangerschap waaronder de uitgerekende datum en de geboortegegevens zoals de geboortedatum, de naam en het geslacht van het kind.

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens voorwaarde. Na het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens stelt WSM het cadeaupakket van WIJ gratis beschikbaar.

Wanneer u zich uitschrijft voor e-mail nieuwsbrieven van WIJ, dan behouden wij ons het recht voor om u wel per e-mail uit te nodigen voor het ophalen van de blije doos en om na de uitgerekende datum per e-mail naar de geboortegegevens te vragen. Indien u dit niet wenst, dan dient u zich uit te schrijven voor het gehele cadeaupakket van WIJ. U ontvangt dan ook geen uitnodiging om de blije doos op te halen en het toesturen van het magazine WIJ wordt dan ook stopgezet.

SOORTEN GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Het kan ook gaan om gegevens over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat wij uw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop u van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), diensten of producten gebruik maakt. Ook kan het zijn dat u ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer verwerkt als u producten op één van onze websites bestelt of u abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze (mobiele) websites (waaronder ook apps).

DOELEINDEN

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites (waaronder ook apps);

voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of aanvraag voor het cadeaupakket van WIJ;

om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden en te leveren;

om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;

als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;

om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail, per post of per telefoon (WhatsApp, sms of bellen). Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;

om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

om u een advertentie te tonen binnen een online portal (zoals bijvoorbeeld facebook) waar u zich heeft aangemeld met het zelfde e-mail adres;

wij kunnen NAW-gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’);

om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;

om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;

om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

WSM gebruikt gegevens van aanvragers van het cadeaupakket van WIJ, abonnees, klanten en bezoekers van de website voor de uitvoering van de (abonnee)overeenkomst. Daarnaast worden de gegevens verwerkt om te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van WSM, andere websites van WSM en voor het doen van aanbiedingen door zorgvuldig geselecteerde partners. Voorbeelden van deze geselecteerde partners zijn financiële instellingen zoals Rabobank, ING, ABN-AMRO, SNS, Dela en ASR; (online) retailers zoals Prénatal, H&M en simply colors; aanbieders van fast moving consumer goods zoals Nutricia, P&G en Unilever; kinderdagverblijven zoals Smallsteps en Partou; goede doelen organisaties zoals Natuurmonumenten, aanbieders van verblijfsrecreatie zoals Landal GreenParks en alle aan Landal GreenParks Holding B.V. gelieerde vennootschappen, en Center Parcs en Roompot. De gegevens worden gebruikt en beschikbaar gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden. Dit houdt in dat u voorzien kan worden van aanbiedingen en dergelijke door middel van e-mail, post of telefoon (WhatsApp, SMS en bellen). Ook kunnen de data worden gebruikt om data van andere organisaties te verrijken met specifieke gegevens uit het bestand van WSM met als doel u gerichte relevante aanbiedingen te kunnen doen.

Uw e-mailadres zal door WSM worden gebruikt om u te informeren over bijvoorbeeld speciale aanbiedingen en andere consumenten producten. In iedere e-mail neemt WSM een mogelijkheid op om u hiervoor apart uit te schrijven. Uw e-mailadres kan aan Prénatal, Procter & Gamble, Nutricia, Philips, Consumentenbond en aan Landal Greenparks en alle aan Landal GreenParks Holding B.V. gelieerde vennootschappen worden verstrekt, wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven op het moment waarop u zich heeft ingeschreven voor het cadeaupakket van WIJ, deze bedrijven nemen eveneens een mogelijkheid op u hiervoor apart uit te schrijven. Wanneer u in het online aanmeldformulier voor het  cadeaupakket van WIJ de algemene voorwaarden aanvinkt, dan geeft u daarmee uitdrukkelijk toestemming voor een inschrijving voor de dan aangevinkte nieuwsbrieven. U heeft wel de mogelijkheid om de vinkjes uit te zetten. In dat geval schrijft u zich niet in voor de betreffende nieuwsbrieven waar u de vink bij weghaalt.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met andere organisaties en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van onze partners).

Uitsluitend als u ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw e-mailadres, gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit een merknaam van WSM (WIJ, WIJ à la Mama, hetbestekinderboek.nl of mooizwanger.nl). Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijd door ons beoordeeld voordat deze door ons wordt verstuurd. U kunt een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. In elke door WSM verzonden e-mail is een link opgenomen waarmee u naar een afmeldpagina kunt doorlinken.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat uw jongste in onze database vermelde kind 13 jaar is, of zo lang als nodig om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit document  willen we daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een e-mail sturen aan consumentenservice@wij.nl of een brief gericht aan WIJ Special Media B.V., Consumentenservice, Postbus 2584, 1620EN Hoorn.

Wanneer u zich met een geldig e-mailadres aanmeldt bij een initiatief van WSM, dan maakt u inloggegevens aan waarmee u toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens. Hier kunt u wijzigingen in aanbrengen, of gegevens verwijderen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kunt u ook een email sturen aan consumentenservice@wij.nl of een brief sturen aan WIJ Special Media B.V., Consumentenservice, Postbus 2584, 1620EN Hoorn, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. In uw bericht dient u in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.

Bij uitschrijving van uw NAW-gegevens ontvangt u geen de blije doos en het magazine WIJ. Ook ontvang u dan geen gepersonaliseerd mutsje. En u ontvangt ook geen e-mail meer van ons.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe, zullen wij het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

BEVEILIGING GEGEVENS

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

COOKIEBELEID

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op een website worden bezocht. Wij gebruiken cookies om verrekeningen met commerciële partners te kunnen maken.

Ook kunnen we cookies gebruiken om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. We plaatsen om deze reden cookies om profielen aan te maken die ons of onze partners in staat stellen om online advertenties te plaatsen, op internetsites en sociale netwerken zoals Facebook en YouTube, en gericht onder de aandacht te brengen van consumenten die eerder de site deblijedoos.nl, WIJ.nl of wijalamama.nl hebben bezocht. We plaatsen cookies voor onze partner Landal GreenParks op WIJ.nl waardoor banners kunnen worden getoond aan u van alle aan Landal GreenParks Holding B.V. gelieerde vennootschappen wanneer u na het bezoek van WIJ.nl een andere site bezoekt vanuit hetzelfde IP-adres. Wij plaatsen cookies van Bayer waardoor banners kunnen worden getoond aan u wanneer u na het bezoek van WIJ.nl een andere site bezoekt vanuit hetzelfde IP-adres. We plaatsen ook cookies om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Wij maken daarbij gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Tot slot kunnen we gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op onze websites.

Als u het plaatsen van cookies (via uw browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met partners en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van onze producten of, waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.

U kunt te allen tijde zelf beslissen (via uw browserinstellingen)  of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Wilt u binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kunt u op https://www.google.com/ads/preferences afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zichzelf afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die via onze websites advertenties presenteren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

SOCIAL MEDIA

Wij gaan graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met aanvragers van het cadeaupakket van WIJ, klanten, gebruikers van App en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. WIJ behouden ons  uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan online initiatieven en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, WSM (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met hetgeen gesteld in dit document worden verwerkt. Wij zijn  niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

DEELNAME VOORWAARDEN “CADEAUPAKKET VAN WIJ”

GEOGRAFISCH GEBIED

Deelname is alleen mogelijk indien u in Nederland woont. Buitenland bezorging, waaronder ook begrepen de Nederlandse Antillen, is niet mogelijk. De blije doos kan alleen in een Prénatal winkel (naar keuze) worden opgehaald. Kijk voor locaties en openingstijden op prenatal.nl.

ZWANGERSCHAP EN KINDEREN

Aanmelding voor het cadeaupakket van WIJ is mogelijk zodra de uitgerekende datum bekend is. Dit hoeft niet per se vastgesteld te zijn door een verloskundige of gynaecoloog, eigen inschatting is voldoende. Bij aanmelding na bereiken van de uitgerekende datum of bij het opgeven van een onjuiste uitgerekende datum heeft u geen recht op een uitnodiging voor de blije doos, u ontvangt dan enkel het gratis abonnement op magazine WIJ en de e-mail nieuwsbrieven. Bij aanmelding nadat uw kindje 10 maanden of ouder is, heeft u tevens geen recht meer op het magazine WIJ, u ontvangt dan enkel nog de e-mail nieuwsbrieven. Indien u in verwachting bent van een meerling ontvangt u één gratis abonnement van het magazine WIJ, en hetzelfde aantal dozen en gepersonaliseerde mutsjes als de meerling. Bovenstaande is ook van toepassing in geval van adoptie.

INSCHRIJVING

Het is uitsluitend toegestaan om uw eigen zwangerschap of die van uw partner in te schrijven. Het is niet toegestaan uzelf dubbel in te schrijven. Indien wij misbruik constateren, zijn wij  gerechtigd zonder voorafgaande waarschuwing de gegevens te verwijderen en u verder te onthouden van onze producten en diensten.

GEBOORTEGEGEVENS DIRECT NA DE GEBOORTE

Wij nemen contact met u op zodra de door u opgeven uitgerekende datum verstreken is. Wij vragen u dan om de exacte geboortedatum, het geslacht en de voornaam van de pasgeborene. Mochten wij, ondanks herhaaldelijke pogingen, niets van u vernemen dan stoppen wij met het toezenden van ons  magazine het magazine WIJ. Om het magazine daarna weer te ontvangen dient u met ons contact op te nemen om alsnog voornoemde informatie te verstrekken.

Een onderdeel van het cadeaupakket van WIJ is het GRATIS mutsje van simply colors. U vindt hier informatie over het bestellen en ontvangen van dit gratis mutsje. Er zijn ook een aantal gevallen waarbij het mutsje niet kan worden besteld. Dit staat daar ook beschreven.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document. Bekijk daarom regelmatig dit document  voor een update van ons privacy statement, cookiebeleid en deelnamevoorwaarden . Wij behouden ons  het recht voor de samenstelling van het cadeaupakket van WIJ en de voorwaarden waaronder deze worden verstrekt  aan te passen zonder dat wij dit persoonlijk kenbaar maken.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacy statement, ons cookiebeleid en/of deelnamevoorwaarden, neemt u dan contact op met:

WIJ Special Media B.V.
Postbus 2584
1620EN  Hoorn
e-mail: consumentenservice@wij.nl

Hoorn, 22 februari 2018